Definities

Bmoments: Bmoments, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61018465, tevens opdrachtnemer.
Offerte: alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, die Bmoments doet aan Opdrachtgever met als doel een overeenkomst aan te gaan
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een overeenkomst van opdracht aangaat of aan wenst te gaan met Bmoments, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden
Opdracht: de dienst of het product dat Bmoments aan Opdrachtgever zal leveren en waarvoor een overeenkomst van opdracht is afgesloten

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend vanuit beroep of bedrijf. Voor commerciële opdrachten gelden andere prijzen en voorwaarden, neem hiervoor contact op met Bmoments.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Bmoments en Opdrachtgever, alsmede op alle offertes, prijslijsten, aanbiedingen, overeenkomsten en nabestellingen.

1.3 Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze door Bmoments uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Bmoments en Opdrachtgever zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vernietigde bepalingen in acht genomen wordt.

2. Offertes

2.1 Alle door Bmoments uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend. Offertes zijn 30 kalenderdagen geldig. De Opdrachtgever kan na die periode geen rechten meer ontlenen aan het aanbod dat in de Offerte gedaan is.

2.2 De Offerte, en daarmee het aanbod dat Bmoments doet aan de Opdrachtgever, wordt aanvaard als de Opdrachtgever schriftelijk bevestigt akkoord te gaan met de Offerte of als de Opdrachtgever op enige andere wijze instemt met het aanbod.

2.3 Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten die de Opdrachtgever met Bmoments aan wil gaan. Prijzen die in de Offerte worden genoemd zijn gebaseerd op de prijzen die Bmoments op dat moment hanteert. Bmoments heeft het recht haar prijzen op elk moment aan te passen.

2.4 Bmoments kan niet aan een Offerte gehouden worden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de Offerte fouten of vergissingen bevat.

3. Waardebonnen

3.1 Indien de Opdrachtgever een waardebon aanschaft bij Bmoments voor een bepaald type fotoshoot, dan is deze waardebon geldig voor 1 jaar na aanschaf. Na 1 jaar heeft Bmoments het recht om eventuele prijswijzigingen voor het betreffende type fotoshoot door te berekenen aan de Opdrachtgever.

4. Prijzen en betalingen

4.1 Bmoments zal de Opdrachtgever een factuur sturen voor de Opdracht. Naast de afgesproken pakketprijs voor de Opdracht kan Bmoments eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten, locatiekosten of kosten voor prints/afdrukken, bij de Opdrachtgever in rekening brengen. Deze kosten zullen op de factuur worden vermeld.

4.2 De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de factuurdatum, tenzij hierover in onderling overleg andere afspraken gemaakt zijn of tenzij er een andere betaaltermijn op de factuur vermeld is.

4.3 Bmoments heeft het recht om een aanbetaling of volledige vooruitbetaling van de Opdrachtgever te vragen voordat zij overgaat tot uitvoering van de Opdracht. Bij een aanbetaling zal het resterende bedrag na uitvoering van de Opdracht in één keer worden gefactureerd.

4.4 Als de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze in gebreke blijft bij het nakomen van zijn of haar betalingsverplichting, dan is de Opdrachtgever aan Bmoments wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment waarop het volledige aan Bmoments verschuldigde bedrag is betaald.

4.5 Als de Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn of haar betalingsverplichting, dan komen alle redelijke kosten die Bmoments moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Hieronder zijn inbegrepen kosten van incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten/juristen.

4.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseanse van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen die Bmoments nog op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.

5. Gebruik van de website

5.1 Bmoments doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op haar website juist en volledig is, maar er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze informatie. Voor actuele informatie over bijvoorbeeld diensten, prijzen en pakketten dient Opdrachtgever zich rechtstreeks tot Bmoments te wenden.

5.2 Bmoments aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website of het gebruik van informatie die via beelden en teksten op haar website wordt verstrekt.

5.3 Bmoments behoudt zich het recht voor om de informatie op de website, waaronder teksten en prijzen, op elk moment te wijzigen.

6. Uitvoering van de Opdracht

6.1 Bmoments zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, voor zover de locatie en de overige omstandigheden dit toelaten.

6.2 Bmoments werkt bij het uitvoeren van de Opdracht met aaneengesloten uren, tenzij van tevoren anders overeengekomen.

6.3 Bij ziekte zal Bmoments de fotoshoot verplaatsen naar een andere datum en tijdstip.

6.4 Indien de Opdracht bestaat uit een fotoshoot die buiten zal plaatsvinden, overleggen Opdrachtgever en Bmoments een dag van tevoren over de weersomstandigheden. Bij slechte weersvoorspellingen zullen zij de shoot indien gewenst en in overleg naar een andere datum verplaatsen.

6.5 Indien de Opdrachtgever wijzigingen in de Opdracht wenst aan te brengen voor of tijdens de uitvoering van de Opdracht, bijvoorbeeld als er meer mensen bij de shoot aanwezig zijn dan van tevoren afgesproken of als er op extra locaties gefotografeerd moet worden, kan Bmoments hiervoor een extra vergoeding in rekening brengen. Bmoments zal dit van tevoren aan de Opdrachtgever melden.

7. Verplichtingen van de Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is verplicht om zijn of haar volledige medewerking aan de fotoshoot te verlenen. Dit houdt onder andere in dat de Opdrachtgever op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig is, instructies van Bmoments zal opvolgen en ervoor zorgt dat eventuele andere aanwezigen (zoals bij bijvoorbeeld familieshoots) ook bereid zijn om hun medewerking te verlenen en instructies op te volgen.

7.2 Indien de Opdrachtgever zelf (een) locatie(s) gekozen heeft, is de Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat er toestemming aanwezig is om op die locatie(s) te fotograferen.

8. Levering

8.1 Bmoments zal de foto’s in een online gallery plaatsen, van waaruit de Opdrachtgever zelf het van tevoren afgesproken aantal foto’s mag kiezen, die Bmoments vervolgens zal nabewerken. De foto’s worden afgeleverd in zowel lage als hoge resolutie. Extra foto’s kunnen tegen bijbetaling bijbesteld worden.

8.2 Bmoments zal een geschatte levertijd aangeven. Deze levertijd gaat in nadat de Opdrachtgever de selectie van de foto’s heeft doorgegeven. Bij ziekte of persoonlijke omstandigheden kan de levertijd uitlopen. De levertijd kan ook uitlopen als de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Bmoments zal de Opdrachtgever tijdig ervan op de hoogte stellen als de levertijd langer zal zijn dan de geschatte levertijd.

8.3 Bmoments levert foto’s af in haar gebruikelijke stijl. Het is niet mogelijk om foto’s in een andere stijl aangeleverd te krijgen.

8.4 Bmoments zal alleen kleurcorrecties uitvoeren en het contrast van de foto’s wijzigen. In overleg is het mogelijk om tijdelijke schade aan de huid weg te werken, zoals puistjes of blauwe plekken die normaal gesproken niet aanwezig zijn. Bmoments voert geen andere correcties uit, zoals het verwijderen van storende elementen of andere grote wijzigingen aan de omgeving of aan personen op de foto. Mocht de Opdrachtgever toch zulke wijzigingen willen laten aanbrengen aan een of meerdere foto’s, dan kan in overleg met Bmoments ervoor gekozen worden de foto’s door een derde verder te laten bewerken. Hieraan zijn kosten verbonden die voor rekening van de Opdrachtgever komen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de foto’s zonder voorafgaand overleg met Bmoments door een derde te laten bewerken.

9. Auteursrecht, gebruik en publicatie van foto’s en ander werk

9.1 Bmoments behoudt het auteursrecht op alle foto’s, teksten en andere werken die zij gemaakt heeft. Het is niet toegestaan om foto’s, teksten of ander werk gepubliceerd door Bmoments verder openbaar te maken of te verveelvoudigen.

9.2 Opdrachtgever mag de door Bmoments aangeleverde foto’s, die Bmoments in het kader van de Opdracht gemaakt heeft, in ongewijzigde vorm gebruiken voor de doeleinden die Opdrachtgever en Bmoments vooraf overeen zijn gekomen. Dit houdt in dat Opdrachtgever de foto’s voor gebruik niet mag veranderen door middel van Photoshop, Instagram- en/of telefoonfilters of soortgelijke programma’s.

9.3 Indien Opdrachtgever de foto’s die Bmoments in het kader van de Opdracht gemaakt heeft voor andere dan de vooraf afgesproken doeleinden wil gebruiken, moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan Bmoments. Het is mogelijk dat Bmoments hiervoor een extra vergoeding in rekening brengt bij Opdrachtgever.

9.4 Voor zover Opdrachtgever een licentie heeft voor het publiceren van foto’s, moet Opdrachtgever bij publicatie altijd de naam Bmoments vermelden.

9.5 Opdrachtgever mag de foto’s die Bmoments in opdracht van Opdrachtgever gemaakt heeft op geen enkele wijze verder doorverkopen.

9.6 Onrechtmatig gebruik van foto’s, teksten of ander werk van Bmoments middels digitale publicatie zal leiden tot opeisbare boete van 99,- euro per afbeelding per dag met terugwerkende kracht vanaf de datum dat redelijkerwijs kan worden vermoed dat daarop het gebruik is gestart, tot en met de datum waarop de publicatie is gestopt. Onrechtmatige gedrukte publicatie zal leiden tot een opeisbare boete van tenminste 3000,- euro.

9.7 Bmoments behoudt zich het recht voor de foto’s die in opdracht van Opdrachtgever gemaakt zijn te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, maar niet uitsluitend: website, weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, demonstratiemateriaal en fotowedstrijden. Bmoments zal dit vooraf melden aan Opdrachtgever. Bmoments zal geen foto’s van Opdrachtgever voor de hiervoor genoemde doeleinden en publicaties gebruiken als hier vooraf in onderling overleg andere afspraken over gemaakt zijn.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Bmoments is niet aansprakelijk voor schade die bij de Opdrachtgever ontstaat tijdens het uitvoeren van de Opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Bmoments.

10.2 Bmoments is niet aansprakelijk als het geleverde werk niet voldoet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever. In voorkomende gevallen kan de Opdrachtgever een klacht indienen bij Bmoments.

10.3 Bmoments is niet aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van het afgesproken aantal foto’s als de Opdrachtgever zich niet aan de bepalingen uit deze algemene voorwaarden houdt.

10.4 Bmoments is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen van foto’s op niet-gekalibreerde beeldschermen.

10.5 Bmoments is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van printpartijen die zij aanraadt of die Opdrachtgever zelf uitkiest.

10.6 Bmoments is niet aansprakelijk als de Opdrachtgever de foto’s verliest doordat er bijvoorbeeld geen back-up is gemaakt, en Bmoments deze foto’s zelf ook niet meer heeft.

10.7 In gevallen waarin Bmoments desondanks aansprakelijk is voor schade die de Opdrachtgever geleden heeft, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

11. Annuleren en verplaatsen

11.1 Annuleren of verplaatsen van een Opdracht kan alleen telefonisch of per e-mail.

11.2 Indien de Opdrachtgever een fotoshoot wil verplaatsen dient hij/zij dit uiterlijk 2 dagen van tevoren aan Bmoments te laten weten. Bij een geldige reden zal er in overleg een andere datum worden uitgekozen binnen 3 maanden na de oorspronkelijk geplande datum.

12. Overmacht

12.1 Bmoments is niet verplicht tot het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Opdrachtgever in gevallen van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die niet aan Bmoments kan worden toegerekend, waaronder, maar niet beperkt tot: extreme weersomstandigheden, stakingen, ziekte, pandemieën of andere omstandigheden die verhinderen dat Bmoments de overeenkomst goed kan uitvoeren.

12.2 Bmoments kan tijdens de periode dat de overmacht duurt haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Opdrachtgever opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden zijn zowel Bmoments als Opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er schadevergoeding aan de andere partij verschuldigd is.

12.3 Indien Bmoments een deel van de werkzaamheden in het kader van de Opdracht al verricht heeft voor de overmacht optreedt, is Bmoments gerechtigd deze werkzaamheden aan Opdrachtgever te factureren.

13. Klachten

13.1 Als de Opdrachtgever klachten heeft over geleverde foto’s en/of bezwaren heeft tegen een factuur, moet(en) deze klacht(en) uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de fotobestanden en/of de factuur schriftelijk worden voorgelegd aan Bmoments. Klachten worden na deze termijn niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichtingen niet op.

13.2 Bmoments zal binnen 14 dagen op de klacht reageren. Indien Bmoments meer tijd nodig heeft om inhoudelijk op de klacht te reageren, zal Bmoments in elk geval binnen 14 dagen laten weten dat zij de klacht ontvangen heeft en binnen welke termijn zij verwacht inhoudelijk op de klacht te reageren.

13.3 Instellingen, organisaties of personen, anders dan de Opdrachtgever, die van mening zijn dat door Bmoments op haar website of social media geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit, reputatie of anderszins, kunnen een met reden onderbouwde klacht indienen bij Bmoments. Voor zover uit deze klacht de onrechtmatigheid van de gepubliceerde foto blijkt, zal deze door Bmoments van haar website of social media worden verwijderd.

14. Wijziging van deze algemene voorwaarden

14.1 Bmoments behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze algemene voorwaarden of om deze aan te vullen.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op alle Offertes, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Bmoments en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Bmoments en Opdrachtgever zullen bij geschillen altijd eerst proberen onderling tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan is de rechtbank van Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.